Toimitusten sarja

Suomen kirkkohistoriallinen seura julkaisee toimitustensa sarjassa (SKHST) tieteellisiä monografioita, artikkelikokoomateoksia, väitöskirjoja ja lähde-editioita. Ks. Julkaisuluettelo. (publikationer / publications). 

Toimitusten sarjan julkaisuja myydään Tiedekirjassa, Snellmaninkatu 13, Helsinki. Julkaisuja voi tilata myös Tiedekirjan verkkokaupasta, www.tiedekirja.fi.

Kaikkien julkaistavien käsikirjoitusten kohdalla on olennaista, että ne liittyvät kohteidensa puolesta kristinuskon historian teemoihin ja noudattavat historiantutkimukselle ominaisia lähestymistapoja ja metodeja.

SKHS:n hallitus valitsee tarjotuista käsikirjoituksista julkaisuohjelmaan parhaiten sopivat, minkä jälkeen käsikirjoitus lähetetään vertaisarvioitavaksi. Arvioinnissa otetaan huomioon käsikirjoituksen tieteellinen taso, yleinen kiinnostavuus sekä innovatiivisuus. Lisäksi arvioidaan, kuinka hyvin käsikirjoituksen aihe sopii toimitusten sarjan profiiliin.

Seuran toimitusten sarja on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.


OHJEET KIRJOITTAJILLE

Monografia
Seura kiinnittää huomiota ennen kaikkea julkaisujensa tieteelliseen tasoon, innovatiivisuuteen sekä yleiseen kiinnostavuuteen. Julkaisujen tieteellisen tason takaa vertaisarviointijärjestelmä.

Julkaisuprosessi tiivistettynä:

 1. Tekijä lähettää mielellään jo ennen käsikirjoituksen valmistumista kustannusjohtajalle kustannus(at)skhs.fi julkaisuehdotuksen. Julkaisuehdotuksessaan tekijä kertoo tutkimuksensa teeman sekä arvionsa sivumäärästä, käsikirjotuksen valmistumisajankohdasta ja tutkimuksen ensisijaisesta kohdeyleisöstä. Julkaisusuunnitelmien alustava ilmoittaminen ei sido kumpaakaan osapuolta. 
 2. Tekijä lähettää valmiin käsikirjoituksensa Word-tiedostona kustannusjohtajalle kustannus(at)skhs.fi. Käsikirjoitus tulee laatia seuran tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Lue täältä ohjeet monografian tekijälle.
 3. Käsikirjoitus lähetetään anonyymiin vertaisarviointiin. Katso vertaisarviointia koskevat periaatteet täältä
 4. Vertaisarviointilausunnot saatuaan hallitus tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä seuran julkaisuohjelmaan.
 5. Tekijä, kustannusjohtaja ja hallituksen nimeämä toimittaja pitävät palaverin, jossa käydään läpi aikataulu ja tehtävänjako. Samalla tekijä ja kustannusjohtaja allekirjoittavat kustannussopimuksen.
 6. Tekijän edellytetään huomioivan käsikirjoituksensa viimeistelyssä vertaisarviointilausunnoissa annettu palaute sekä toimittajan esittämät korjauspyynnöt.
 7. Toimittaja ja tekijä viimeistelevät käsikirjoituksen painokuntoon.
 8. Hallitus nimeää käsikirjoitukselle taittajan sekä graafikon, joka suunnittelee kirjalle kannen.
 9. Tekijä hankkii kantta varten kuvan ja varmistaa sen julkaisuoikeuden. Tekijä hankkii myös muut mahdolliset kuvat ja varmistaa niiden julkaisuoikeudet.
 10.  Tekijä laatii kirjaa varten takakansitekstin.
 11.  Jos käsikirjoitus on suomenkielinen, tekijä laatii tutkimustuloksistaan englanninkielisen käännöksen, joka on pituudeltaan 5–8 liuskaa. Seura vastaa kielentarkistuksesta.
 12. Kustannusjohtaja organisoi yhdessä tekijän kanssa julkaisutilaisuuden.

Väitöskirjamonografia
Seura julkaisee toimitusten sarjassa vain erityisen painavista syistä väitöskirjoja. Julkaistavilta väitöskirjoilta edellytetään korkeaa tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja yleistä kiinnostavuutta.

Julkaisuprosessi tiivistettynä:

 1. Ennen kuin tekijä lähestyy seuraa, hänen tulee selvittää, vaatiiko hänen yliopistonsa väitöskirjan julkaisemista avoimesti verkossa. Seura ei voi julkaista väitöskirjoja, jotka ovat avoimesti saatavilla sähköisessä muodossa.
 2. Tekijä lähettää kustannusjohtajalle kustannus(at)skhs.fi julkaisuehdotuksen. Julkaisuehdotuksessaan tekijän tulee kertoa tutkimuksensa tavoitteet, tutkimustulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen, tutkimuksen ensisijainen kohdeyleisö sekä arvio käsikirjoituksen valmistumisen ja väitöksen ajankohdasta. Huom! Lisäksi tekijän tulee esittää perustelut sille, miksi väitöskirja kannattaisi julkaista seuran toimitusten sarjassa eikä esimerkiksi avoimesti verkossa. Julkaisusuunnitelmien alustava ilmoittaminen ei sido kumpaakaan osapuolta.
 3. Tekijä lähettää väitöskirjasta saamansa esitarkastuslausunnot sekä käsikirjoituksen Word-tiedostona kustannusjohtajalle kustannus(at)skhs.fi. Seura julkaisee toimitusten sarjassa vain väitöskirjoja, joiden käsikirjoituksista annetut esitarkastuslausunnot puoltavat vahvasti väitösluvan myöntämistä. Seuralle lähetetyt käsikirjoitukset on laadittava seuran tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Lue täältä ohjeet monografian tekijälle.
 4. Käsikirjoitus lähetetään anonyymiin vertaisarviointiin. 
 5. Vertaisarviointilausunnon saatuaan hallitus tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä seuran julkaisuohjelmaan.
 6. Tekijä, kustannusjohtaja ja hallituksen nimeämä toimittaja pitävät palaverin, jossa käydään läpi aikataulu ja tehtävänjako. Samalla tekijä ja kustannusjohtaja allekirjoittavat kustannussopimuksen.
 7. Tekijän tulee huomioida käsikirjoituksensa viimeistelyssä vertaisarviointilausunnossa annettu palaute sekä toimittajan esittämät korjauspyynnöt.
 8. Tekijä ja toimittaja viimeistelevät käsikirjoituksen painokuntoon.
 9. Hallitus nimeää käsikirjoitukselle taittajan sekä graafikon, joka suunnittelee kirjalle kannen.
 10. Tekijä hankkii kantta varten kuvan ja varmistaa sen julkaisuoikeuden. Tekijä hankkii myös muut mahdolliset kuvat ja varmistaa niiden julkaisuoikeudet.
 11.  Tekijä laatii kirjaa varten takakansitekstin.
 12.  Jos käsikirjoitus on suomenkielinen, tekijä laatii tutkimustuloksistaan englanninkielisen käännöksen, joka on pituudeltaan 5–8 liuskaa. Seura vastaa kielentarkistuksesta.
 13. Kustannusjohtaja organisoi yhdessä tekijän ja sihteerin kanssa väitöstilaisuuden yhteydessä järjestettävän myyntitilaisuuden.

Artikkelikokoomateos
Artikkelikokoelmien julkaisemisen edellytyksenä on, että teos muodostaa temaattisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Seura kiinnittää huomiota ennen kaikkea julkaisun tieteelliseen tasoon, innovatiivisuuteen sekä yleiseen kiinnostavuuteen. Julkaisun tieteellisen tason takaa vertaisarviointijärjestelmä.

Julkaisuprosessi tiivistettynä:

 1. Toimittajat lähettävät julkaisuehdotuksen kustannusjohtajalle kustannus(at)skhs.fi mielellään jo ennen käsikirjoituksen valmistumista. Julkaisuehdotuksessa tulee kertoa artikkelikokoelman teema, arvioitu sivumäärä, käsikirjoituksen valmistumisajankohta sekä ensisijainen kohdeyleisö. Lisäksi julkaisuehdotuksessa kerrotaan kaikkien toimittajien ja artikkelien tekijöiden nimet, mahdolliset akateemiset oppiarvot ja yhteystiedot sekä tieto siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilönä. Julkaisusuunnitelmien alustava ilmoittaminen ei sido kumpaakaan osapuolta
 2. Yhteyshenkilö lähettää valmiin käsikirjoituksen Word-tiedostona kustannusjohtajalle kustannus(at)skhs.fi. Käsikirjoitus tulee laatia seuran tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Lue täältä ohjeet artikkelikokoelman toimittajille.
 3. Käsikirjoitus lähetetään anonyymiin vertaisarviointiin. Katso vertaisarviointia koskevat periaatteet täältä.
 4. Vertaisarviointilausunnot saatuaan hallitus tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä seuran julkaisuohjelmaan.
 5. Toimittaja(t) ja kustannusjohtaja pitävät palaverin, jossa käydään läpi aikataulu ja tehtävänjako. Samalla toimittaja(t) ja kustannusjohtaja allekirjoittavat kustannussopimuksen.
 6. Toimittajat hankkivat kaikilta kirjoittajilta allekirjoitukset tekijäkohtaisiin kustannussopimuksiin
 7. Toimittajien ja tekijöiden edellytetään huomioivan käsikirjoituksen viimeistelyssä vertaisarviointilausunnoissa annettu palaute.
 8. Hallitus nimeää käsikirjoitukselle taittajan sekä graafikon, joka suunnittelee kirjalle kannen.
 9. Toimittajat hankkivat kantta varten kuvan ja varmistavat sen julkaisuoikeuden. Toimittajat hankkivat myös muut mahdolliset kuvat ja varmistavat niiden julkaisuoikeudet.
 10.  Toimittajat laativat kirjaa varten takakansitekstin.
 11.  Kustannusjohtaja organisoi yhdessä toimittajien kanssa julkaisutilaisuuden.

Lisätiedot: Olli Lampinen-Enqvist kustannus(at)skhs.fi