Finska kyrkohistoriska samfundet

Finska kyrkohistoriska samfundet grundades i nära anslutning till 1880-talets andliga och ideologiska utvecklingslinjer. Darwinismen och evolutionsteorin höll på att leda den yngre generationens akademiska kretsar i en ateistisk riktning. Den evangelisk-lutherska kyrkan ansågs vara hopplöst föråldrad och den hade tvingats i en försvarsposition.

Som resultat av detta tog några finländska präster emot den nya epokens utmaning i akt och mening att befästa de kyrkliga positionerna genom vetenskaplig forskning. Vid ett privat prästmöte år 1887 föreslog kyrkoherden Jaakko Päivärinta att man skulle grunda två vetenskapliga samfund. Ett av dessa samfund skulle vara det kyrkohistoriska samfundet, vars verksamhet skulle främst bygga på insamlandet av den nationella kyrkohistoriens källor.

Slutligen stadfäste regeringen år 1891 Finska kyrkohistoriska samfundets stadgor. Det andra samfundet som grundades samma år var Finska teologiska litteratursällskapet.

Publikationsserien startades år 1895 och den omfattar främst monografier och till en viss grad även artikelsamlingar och samlingar av kyrkohistoriskt källmaterial. Serien innehåller dessutom flera festskrifter. Vid slutet av år 2016 omfattade serien 232 publikationer. Majoriteten av titlarna är på finska eller svenska men även engelskan och tyskan finns representerade. Två av publikationerna är författade på estniska. Normalt är publikationerna försedda med en sammanfattning antingen på tyska eller på engelska. Manuskript godkänns för publicering på basis av två utsedda granskares utlåtanden.

Samfundet publicerade ytterligare en serie av Protokoll med supplement i 10 volymer mellan åren 1898 och 1912. Sedan omformades serien till en årsskrift som utgavs för första gången 1912. Vid slutet av år 2016 hade 63 årsskrifter publicerats. Till en början publicerades samfundets protokoll i årsskriften. Denna praxis avslutades år 1970. Numera består årsskriften av artiklar, konferensrapporter och rapporter om aktuell forskning samt recensioner.

Flera av artiklarna som publiceras i årsskriften har först presenterats som föredrag vid samfundets månadsmöten. Mötena har hållits aktivt och regelbundet sedan år 1901. De har traditionellt ägt rum under universitetets terminer på den första måndagen i månaden (från oktober till april). Sammanlagt har det varit sju möten årligen, det högtidligaste på årsdagen för Finlands medeltida apostel S:t Henrik. Endast under krig och revolution har några av mötena inhiberats.

Till samfundets övriga regelbundna aktiviteter hör Kyrkohistoriska dagen som ordnas vartannat år. Den första Kyrkohistoriska dagen ordnades i Helsingfors år 2001. Varje vår, vanligen i maj, ordnar samfundet en exkursion till historiskt intressanta platser. Exkursionerna företas med buss och tar en dag i anspråk, men om målet är mera avlägset kan de ta två eller tre dagar.

Hur kan man bli medlem?

Ansökan om medlemskap riktas till samfundets styrelse. Medlemsavgiften är 35 € (20 € för studerande). Medlemmar erhåller årsskriften gratis och de kan köpa övriga publikationer till rabatterat pris.

Hur kan man köpa publikationer?

Samfundets publikationer säljs av bokhandeln Tiedekirja, e-post tiedekirja(a)tsv.fi, fax +358-9-635017

Kontakt

Sekreterare Antti Luoma
Finska kyrkohistoriska samfundet
PB 4
00014 Helsingfors universitet, Finland

e-post info(at)skhs.fi