Toimitusten sarjan vertaisarvioinnin periaatteet

MONOGRAFIOIDEN JA ARTIKKELIKOKOOMATEOSTEN VERTAISARVIOINTIPROSESSI

Käsikirjoitusten julkaisuehdotukset käsittelee seuran hallitus, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Hallitus arvioi käsikirjoituksen sopivuuden toimitusten sarjaan ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään hallituksen kokouksen jälkeen tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

Vertaisarviointiprosessin käynnistyttyä kustannusjohtaja lähettää käsikirjoituksen nimettömään vertaisarviointiin. Hän pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.

Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Asiantuntijaksi ei valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta seura säilyttää julkaisuehdotuksen ja arvioijien nimet kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.

Vertaisarviointiprosessissa arvioidaan käsikirjoituksessa käytetyn aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Kukin arvioija esittää joko käsikirjoituksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Hallitus tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä. Käsikirjoituksen tekijälle/tekijöille lähetetään välittömästi hallituksen kokouksen jälkeen tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset sekä vertaisarvioitsijoiden lausunnot.

OHJEET VERTAISARVIOITSIJALLE

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.
 • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa seuran hallitusta päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Kopio lausunnosta lähetetään aina myös kirjoittajalle. Lausunto toimitetaan kirjoittajalle nimettömänä.

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta.

Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–6 liuskaa, ja se lähetetään seuran kustannusjohtajalle sovitun aikataulun mukaisesti.

Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 1. Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan.
 2. Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset.
 3. Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi.

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti?
 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla?
 • Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?
 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen?
 • Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti?
 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia?
 • Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?
 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi. Lausunto laaditaan samalla kielellä, jolla artikkeli on laadittu, ellei muusta sovita.

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän osalta.

Lausunnosta ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.

VERTAISARVIOINTITUNNUS

SuomVA_kuvioen kirkkohistoriallisen seuran toimitusten sarjassa julkaistut teokset (väitöskirjoja lukuun ottamatta) merkitään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) tunnuksella. Tunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki.

Tunnus kertoo, että teoksen vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Suomen kirkkohistoriallinen seura on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.