Viron kirkkohistoriallinen seura 25 vuotta

Teksti ja kuvat: Mikko Ketola

Tarton yliopistossa järjestettiin 14.10.2022 juhlaseminaari Viron kirkkohistoriallisen seuran 25-vuotisen taipaleen kunniaksi. Teemaksi oli valittu kirkkohistoriallisen tutkimuksen historia Virossa ja sen naapurimaissa Latviassa ja Suomessa. Tarton yliopiston kirkkohistorian professori Riho Altnurme puhui virolaisen kirkkohistorian tekijöistä, Latvian yliopiston kirkkohistorian professori Valdis Teraudkalns puolestaan Latvian kirkkohistorian merkkimiehistä ja allekirjoittanut viimeisen sadan vuoden jaksosta suomalaisen kirkkohistoriantutkimuksen kentällä. Nivoin esitykseeni myös Suomen kirkkohistoriallisen seuran tärkeän roolin tutkimuksen edistäjänä ja julkaisijana.

Riho Altnurme

Valdis Teraudkalns

Näiden kolmen esityksen jälkeen seurasi vielä paneelikeskustelu, jossa puhuttiin erityisesti siitä, mitkä seikat erottavat ja yhdistävät yleistä historiantutkimusta ja kirkkohistoriaa. Sen osanottajina olivat alan ammattilaiset Lea Kõiv, Andres Andresen, Riho Saard ja Toomas Schvak.

Paneelissa keskustelivat Lea Kõiv, Andres Andresen, Riho Saard ja Toomas Schvak.

Seminaarin yhteydessä julkaistiin Viron teologisen aikakauskirjan, Usuteaduslik Ajakirin erikoisnumero ”Eesti Kirikuloo Selts 25”. Sen ovat toimittaneet Toomas Schvak ja Toivo Pilli. Se sisältää muun muassa virolaisen sisarseuramme historiaa kartoittavan Riho Altnurmen ja Priit Rohtmetsin artikkelin ”Eesti Kirikuloo Selts 1997–2022”. Itse kirjoitin numeroon artikkelin “Baltic German Church Life in Tallinn during the Second World War”

Toivo Pilli kädessään Usuteaduslik Ajakirin erikoisnumero.

 

Ennen juhlaseminaaria vierailimme hieman pienemmällä joukolla Raadin hautausmaalla tervehtimässä edesmenneitä kirkkohistorioitsijoita. Pääkohde oli Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikaisen Tarton kirkkohistorian professorin Olaf Sildin hauta. Se on merkittävä siksi, että hänen hautansa sijainti selvisi vasta aivan äskettäin. Sild kuoli 1944. Muut tärkeät kohteet olivat Marju Lepajõen, Pille Valkin ja Urmas Pettin haudat, kaikki 2000-luvulla kuolleita. Pysähdyimme myös Jakob Hurtin, 1907 kuolleen kansanrunouden kerääjän ja papin haudalla.

Hautausmaakierroksella olivat vasemmalta Toivo Pilli, Marina Viia, Jaan Bärenson, Priit Rohtmets, Madis Maasing, Riho Altnurme ja Kristian Luhamets.

Viron kirkkohistoriallinen seura perustettiin 1997, ja silloin hyväksytyn peruskirjan laati inkeriläissyntyinen maisteri Toivo Pilli. Seuran ensimmäiseksi esimieheksi valittiin silloinen maisteri Riho Altnurme, joka piti kirkkohistorian kursseja sekä Tarton yliopistossa että Tallinnan teologisessa instituutissa. Toivo Pilli toimii nykyään seuran puheenjohtajana ja oli myös juhlaseminaarin juontaja.

Virolaisilla ja suomalaisilla kirkkohistorioitsijoilla on ollut 25 vuoden kuluessa paljon henkilökohtaisia yhteyksiä ja yhteistyötä tutkimusprojektien ja verkostojen merkeissä. Näitä ovat olleet muun muassa ensimmäinen EU:n rahoittama humanistinen tutkimusprojekti Churches and European integration, jonka koordinaattorina professori Aila Lauha toimi 2001–2004. Jouko Talosen vetämä International Network of Baltic Church Historians puolestaan on yhdistänyt kaikkien Baltian maiden kirkkohistorian tutkijoita. Uusin yhteistyöfoorumi on ollut Euroopan komission rahoittama laaja Horizon2020-tutkimusprojekti Religious toleration and peace, jossa vuosina 2018–2022 on työskennellyt useita tutkijoita myös Tartosta ja Helsingistä.

Katso lisäksi:

Virolaiset ja suomalaiset kirkkohistorioitsijat tapasivat Tartossa 30.5.2016.

Vartijan erikoisnumero Virosta. Sisältää muun muassa Riho Altnurmen haastattelun. Vartija 5–6/2015. 

Mikko Ketola, Virolais-suomalainen tutkijakokous ”Eesti kirikulugu” Tartossa 7.–8.6. 1996. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 86 (1996).

Näkökulmia eettiseen historiantutkimukseen – kirkkohistorian päivä 3.12.2021

Arto Tenttula

Miten tehdä historiantutkimusta eettisesti? Voiko menneisyyden ihmisiä ja ilmiöitä tutkia miten vain, kunhan pyrkii olemaan Leopold Ranken (1795–1886) tavoin objektiivinen tutkimuksessaan?

Historiantutkimuksessa on tapahtunut viime vuosikymmeninä merkittäviä suunnanmuutoksia, liittyen erityisesti lingvistiseen käänteeseen ja uusiin historioihin. Lingvistisen käänteen jälkeen historian lähteitä ei enää jaotella niinkään historiallisen autenttisuuden mukaan, koska historian hahmottamisen nähdään erilaisissa ihmisten tuottamissa teksteissä olevan aina johonkin subjektiiviseen näkökulmaan sidottu. Tämä pätee myös tutkijan näkökulmaan: kukaan ei voi ohittaa oman kulttuuripiirinsä arvojen merkitystä.

Kun on ymmärretty ihmisten tuottamien tekstien olevan tarinoita, joissa kerronnalliset ja historialliset ainekset sekoittuvat toisiinsa, se on vaikuttanut myös niiden arviointiin lähteinä. Arkistoaineistojen rinnalle on kelpuutettu aiemmin väheksyttyjä lähdeaineistoja, esimerkiksi yksityiset kirjeet ja päiväkirjat.

Uusilla historioilla viitataan siihen, että universaalin tai ”enemmistöhistorian” sijaan historioitsijat ovat siirtyneet yhä enemmän tutkimaan aiemmin ohitettuja, marginaalisia aiheita; naisia, lapsia ja erilaisia vähemmistöjä. Miesten roolia korostavaa valtavirtahistoriaa on näin ryhdytty sävyttämään vaihtoehtoisten näkökulmien kautta yhä moninaisempien lähteiden avulla.

Kaiken tämän seurauksena on tutkimuksessa alkanut korostua eettinen näkökulma. Tutkija ei enää vain tutki asioita, vaan myös tekee eettisiä valintoja jo tutkimusaihetta valitessaan. Osana tieteellistä keskustelua hän vaikuttaa osaltaan siihen, mitä keskustelunavauksia yhteisön piirissä tuodaan esille ja miten. Tutkijan työ näyttäytyy näin eettisesti haastavana jo alusta lähtien.

SKHS:n järjestämän kirkkohistorian päivän 3.12.2021 teeman Historia, uskonto ja tutkimusetiikka ympärille sijoittuvissa luennoissa sivuttiin monia tutkimukseen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Sini Mikkolan avattua päivän luennollaan tutkimusmetodien tekijänoikeuksista ja plagioinnista ensimmäisen luennon piti professori Simo Heininen pohtimalla Martti Rautasen päiväkirjoihin liittyvää lähdeproblematiikkaa, mm. sitä, voiko omaan käyttöön, ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa käyttää julkaistavaan tutkimukseen.

Anu Koskivirta nosti varhaismodernin Euroopan kuolemanrangaistuksia koskevassa luennossaan esille sen, että kuolemanrangaistusten todellinen merkitys aikansa kulttuurisessa viitekehyksessä ohitetaan helposti. Niitä langetettiin esimerkiksi varhaismodernin ajan Suomessa harvoin ja pantiin täytäntöön vielä harvemmin. On myös hyvä huomioida, että kuolemanrangaistukset toimivat sosiaalisesti eriarvoistavana rangaistuksena: ne kohdistuivat erityisesti naisiin ja alempiin sosiaaliluokkiin. Päivi Räisänen–Schröder puolestaan kommentoi, että kuolemanrangaistuksia arvioidaan helposti nykyajan näkökulmasta. Esimerkiksi reformaation aikana vääräuskoisina kuolemaantuomitut protestantit, baptistit ja katoliset näkivät itsensä marttyyreina. Osalle oikeudenkäynnit olivat myös ainoa keino tulla kuulluksi.

Tuomo Törmänen painotti uskonnollisen vakaumuksen identifioimiseen ja tutkimusetiikkaan liittyvässä luennossaan sitä, että kirkkohistoria ei määrittele uskonnollista vakaumusta tai arvota erilaisia vakaumuksia suhteessa toisiinsa. Määrittelyn tekevät aina joko tutkija lähdemateriaalin perusteella tai jotkut muut tutkijan sijasta (esim. tutkittava henkilö itse). Seuranneessa keskustelussa eräs kuulija nosti esille kysymyksen siitä, miten määritellä sellaisen henkilön vakaumusta, joka kuuluu yhteen uskontokuntaan mutta jonka ajattelussa on selkeitä vaikutteita useasta eri uskonnollisesta suuntauksesta. Tulisiko institutionaalinen ja aatteellinen taso tällöin eritellä tarkemmin tutkimuksessa (vrt. mm. Ninian Smart)?

Tarja–Liisa Luukkasen luennossa ”Tutkimus ja tutkimusetiikka, vai valta ja tulkintavalta?” etiikkaa lähestyttiin tutkien piispa O.I. Collianderin (1848–1924) käyttämää vaikutusvaltaa aikansa tieteellisessä tutkimuksessa. Nykyajan näkökulmasta valtaa käytettiin monesti väärin, kun oikeaoppisuus ja henkilökohtaiset suhteet ohittivat asiakysymykset. Murroskautta tutkittaessa vaarana on kuitenkin tutkimusajankohdan kehystäminen nykyajan viitekehyksen kautta, ja menneisyyden arviointi näiden kriteerien mukaan. Jari Eilola kommentoi eettisyyden läpäisevän koko tutkimusprosessin, alkaen tutkijan esittämistä tutkimuskysymyksistä ja käytetyistä lähteistä aina kohteen arviointiin asti.

Oman näkökulmansa uuden ajan alun nunnista, queer-luennasta ja etiikasta esitti Rose-Marie Peake tarjoten poikkeavia näkemyksiä nunnien morsiusmystiikkaan (esim. sadomasokismi). Luennat haastavat perinteiset heteroseksuaaliset normit mies- ja naissukupuolesta ja näiden määritellyistä roolijaoista. Queer-tutkimuksen tehtävänä on tuoda tätä näennäisen yhtenäisen ajattelun taustalla olevaa monimuotoisuutta esille. Päivi Salmesvuori kommentoi sitä, pyritäänkö menneisyyden ihmisten uskonnollisuuteen sekoittuvia seksuaalisia kokemuksia häivyttämään nykyajan häveliäisyyden nimissä. Mutta ketä tällöin suojellaan ja miksi?

Katja Weiland-Särmälä puolestaan sivusi tutkimuksen etiikkaa oman suvun historian tutkimusta erittelevässä luennossaan kysyen erityisesti, kuka voi tehdä tutkimusta ja miten. Saako oman sukunsa vaiheita tutkia ja millä tavoin? Simo Heinisen tavoin hän sivusi lähteiden käytön problematiikkaa (ei-julkaistavaksi tarkoitettu aineisto) ja kysyi lisäksi, onko lupa tuoda esiin mahdollisesti arkaluontoisia asioita menneisyydestä (vaikkapa seksuaalisuuteen liittyen) ja tehdä ero nykyajan ja menneisyyden käsitysten välillä. Tulisiko sittenkin tutkia vain ihmisiä, joita ei itse henkilökohtaisesti tunne, kuten luennon kommentaattori Charlotte Wolff piti omana ohjenuoranaan?  Kommentoinnin jälkeen keskustelussa puitiin sitä, voiko tutkimuksessa menneisyyden ihmisistä kirjoittaa heidän omilla nimillään ja missä menee raja sensuurin ja hienovaraisuuden välillä.

Loppukeskustelu kokosi ajatuksia etiikan merkityksestä: tutkimuksen tulee tuoda rehellisesti esille kyseisen ajan ihmiset tehden heille oikeutta. Tällöin esim. uskonnon osuutta menneisyyden ihmisille ei voi peitellä. Samoin yhden uskontokunnan jäsenten ajatusten ja identiteettien välisiä eroja ei voi häivyttää. Myös tutkijan omia taustoja on hyvä avata.

Tutkimusnäkökulmia ja niiden etiikkaa arvioitaessa on hyvä huomioida se, että tutkimuksen itsetarkoituksena ei ole pönkittää poliittista konsensusta ja historian valtavirtanäkemyksiä. Myös marginaalisten näkökulmien huomioiminen samoin kuin vallan ja vallankäytön suhteiden selvittäminen on tärkeää. Ja vaikka menneisyyden tutkimuksessa pyritäänkin menneen ajan konstruointiin, tutkijan tehtävänä on tuoda esiin asioita nykyajan ihmiselle merkittävällä tavalla.

Kirjoittaja on teologian perustutkinto-opiskelija Helsingin yliopistossa.

Strasbourgin kirkkoäidin tarina – Katharina Schütz Zellin toimijuus ja itseoikeutus aviomiehen kuoleman jälkeen

Tiia Päivärinta

Ilman aiempaa tietoani ja harkintaani ovat suuni ja sydämeni auenneet teille, enkä kykene hillitsemään itseäni. Olen julistanut teille kaikki Jumalan neuvot, jotka Hän on minulle paljastanut.

Näin saarnasi reformaattori Katharina Schütz Zell aviomiehensä haudalla vuonna 1548. Katharina Schütz Zell (1498–1562) oli strasbourgilaiseen käsityöläisperheeseen syntynyt tyttö, joka sai nuoruusvuosinaan opetusta kotonaan ja oppi muun muassa lukemaan ja kirjoittamaan. Schütz Zell kiinnostui uskonasioista nuorena, ja tutkittuaan Raamattua ja reformaatiovaikuttajien tekstejä hän kääntyi evankeliseen uskoon jo vuoden 1521 tienoilla.

Schütz Zell oli alun perin suunnitellut elävänsä itsenäistä elämää hyläten ajatuksen avioliiton solmimisesta. Evankelisen ajattelutavan mukaisesti Schütz Zell kuitenkin alkoi uskoa pystyvänsä toteuttamaan kutsumustaan palvella seurakuntaa ja levittää omia näkemyksiään uskosta parhaiten avioliitossa. Niinpä hän avioitui vuonna 1523 pastori Matthäus Zellin kanssa. Zelleistä tuli yksi ensimmäisistä protestanttisista pappispariskunnista, ja he toimivat suunnannäyttäjinä protestanttisen pappilakulttuurin syntymiselle Strasbourgissa. He kohosivat pariskuntana keskeiseen asemaan yhteisön uskonnollisen elämän johtajina ja muun muassa köyhäinhoitotyön merkittävinä edistäjinä. Tämän lisäksi Schütz Zell oli tuottelias kirjoittaja, ja hänen tuotantoonsa kuuluu muun muassa saarna, apologia, sielunhoidollisia tekstejä ja kirjeitä. Zellit hoitivat Matthäuksen pappisvirkaa yhdessä, mikä tarkoitti sitä, että myös Katharinan toimijuus ulottui laajasti kodin ulkopuolelle. Koska naisen julkista toimijuutta ei pidetty 1500-luvulla sopivana, sai Schütz Zell osakseen runsaasti kritiikkiä.

Keskeinen käännekohta Schütz Zellin elämässä oli aviomiehen kuolema vuonna 1548. Tämä mullisti Schütz Zellin elämän. Aiemmin hän oli saattanut toimia aviomiehensä arvostetun aseman turvin yhteisen viranhoidon nimissä. Leskeksi jäätyään hänen oli perusteltava toimintansa uudella painokkuudella sekä tukijoilleen että vastustajilleen. Oikeutuksen hän löysi monesta eri näkökulmasta. Keskeinen keino oli esimerkiksi oman nöyryyden ja vaatimattoman palvelijan roolin korostaminen. ”No niin rakkaat ystävät, olen pidätellyt teitä jo liian kauan. Älkää ärsyyntykö minuun: sydämeni on täynnä suuria murheita – suu puhuu sen mikä sydämestä virtaa.” Sitaatti on Schütz Zellin saarnasta aviomiehensä haudalla ja ilmentää hänen haluaan korostaa nöyrän naisen asemaa, mikä oli tärkeää kahdesta syystä. Nöyryys sai Schütz Zellin toiminnan näyttämään enemmän naisiin kohdistuneita käyttäytymisvaatimuksia vastaavalta. Toiseksi Schütz Zell pyrki tekemään yleisölleen selväksi, että oli Jumalan palveluksessa oleva kuuliainen nainen, ei suinkaan valtaa tavoitteleva rettelöitsijä.

Schütz Zellistä tuskin voidaan puhua mainitsematta hänen tekemäänsä köyhäinhoitotyötä. Hän vastaanotti kotiinsa uskonnollisia pakolaisia muista kaupungeista, hoiti sairaita, auttoi köyhiä ja vieraili vankien luona. Köyhäinhoitotyö sai alkunsa avioliiton aikana, mutta jatkui Schütz Zellin jäätyä leskeksi aina hänen kuolemaansa saakka. Schütz Zellin köyhäinhoitotyöllä oli kaksi puolta. Yhtäältä hän käytti harjoittamaansa hyväntekeväisyyttä keinona oikeuttaa muuta julkista toimintaansa, kuten kirjoittamista. Toisaalta Schütz Zellin täytyi myös pystyä perustelemaan asemansa Strasbourgin kaupungin köyhäinhoitotyön merkittävänä hahmona. Schütz Zell itse kuvasi työtään seuraavasti: ”Otin vastaan pakolaisia sekä köyhiä, autoin ylläpitämään kirkkoa, ja tein hyvää heille kaikille omalla kustannuksellani ilman kenenkään taloudellista tukea; suojelin rehellisiä saarnaajia ja vieraita.” Kyseinen sitaatti korostaa Schütz Zellin pyrkimystä tuoda esille oman toimijuutensa hyödyt yhteisölle. Schütz Zellin ajatuksena oli korostaa yhteisölle hyödyllistä toimintaa, jolloin hänen muu toimintansa olisi hyväksyttyä ikään kuin hoivaamistyön ohella.

Schütz Zell kohtasi paljon kritiikkiä julkisen roolinsa vuoksi. Hän muun muassa ajautui julkiseen konfliktiin aviomiehensä entisen kollegan Ludwig Rabusin kanssa. Schütz Zell kiisteli julkisessa kirjeenvaihdossaan Rabusin kanssa muun muassa oikeasta uskontulkinnasta. Kirjeessään Rabusille vuonna 1557 Schütz Zell joutui myös puolustamaan oikeuttaan toimia nimenomaan sukupuolensa näkökulmasta. ”En ole toiminut kuten naiselta odotetaan, mutta olen uskollisesti toiminut niiden odotusten mukaan, jotka Jumala on lahjana minulle pyhän hengen välityksellä suonut, suurella ilolla ja vaivalla päivin ja öin.” Schütz Zell tiedosti asemansa ongelmallisuuden sukupuolensa kannalta. Siksi hän pyrki vastaamaan osakseen saamaansa kritiikkiin siirtämällä vastuun omasta toiminnastaan Jumalalle samalla ikään kuin häivyttäen sukupuolensa merkitystä. Kyseinen keino oli tyypillinen etenkin ajan naistoimijoille. Siirtämällä vastuun omasta toiminnasta Jumalalle Schütz Zell vetosi kaikkien kristittyjen ylimpään auktoriteettiin, joka oli tehokas keino puolustautua vastustajien arvostelulta. Sukupuolen merkitys väheni, koska toiminnan taustalla oli Jumala eikä ihminen itse.

Edellä on esitelty muutama reformaattori Katharina Schütz Zellin itseoikeutuksen keinoista. Lisäksi hän käytti monenlaisia muitakin perusteluja rakentaessaan omaa auktoriteettiaan ja valta-asemansa oikeutusta. Schütz Zell muun muassa vetosi Raamattuun, muihin oppineisiin reformaattoriauktoriteetteihin ja omaan toimintaansa menneisyydessä. Schütz Zellin näkemys itsestään kirkkoäitinä, Jumalan valitsemana työkaluna maan päällä, laajat verkostot, jotka ylittivät tunnustuskuntien väliset rajat sekä asema köyhäinhoitotyön merkkihenkilönä muodostivat hänelle vahvan itseymmärryksen, jonka avulla hän oli valmis vastaamaan saamaansa kritiikkiin ja jatkamaan toimintaansa siitä huolimatta.

Enemmän Schütz Zellin toimijuudesta ja itseoikeutuksesta löytyy Itä-Suomen yliopistossa teologian osastolla tekemästäni gradusta Katharina Schütz Zellin toimijuus ja itsensä oikeuttamisen keinot aviomiehen kuoleman jälkeen vuosina 1548-1557.

SKHS:n uudet toimihenkilöt esittäytyvät

SKHS:n uudet toimihenkilöt esittäytyvät

Uusi sihteeri Antti Luoma

Tervehdys hyvät lukijat! Olen Antti Luoma ja aloitin elokuussa 2020 SKHS:n sihteerinä. Tehtäviini kuuluvat monenlaiset yhdistyksen juoksevat asiat, kuten nettisivujen päivittäminen, yhteydenpito jäsenistöön, jäsenrekisterin ylläpito, tapahtumien suunnittelu sekä seuran hallituksen kokouksien valmistelut.

Ensimmäiset kuukauteni sihteerinä olivat varsin vauhdikkaita, sillä väittelin teologian tohtoriksi marraskuussa. Väitöskirjani Inkerin kirkon nousu ja suomalaiset 1988-1993 käsitteli nimensä mukaiseti suomalaisten vaikutusta Venäjällä toimivan Inkerin luterilaisen kirkon jälleenrakentamisessa Neuvostoliiton hajoamisen vuosina. SKHS kustansi kirjan toimitustensa sarjassa.

Olen toiminut päätoimisena väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa talvesta 2017 lähtien. Väitöstutkimuksen tekemisen ohella työtehtäviini on kuulunut kirkkohistorian pääaineopiskelijoiden opettamista ja ohjaamista gradun tekoon. Nyt työsuhteeni tiedekunnassa on päättymässä, mutta ajatuksenani on tavalla tai toisella jatkaa kirkkohistorian tutkimusta myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti 1960-luvun Suomen kirkkohistoria ja silloiset arvomaailmojen yhteentörmäykset.

Kirkkohistoriallisen seuran jäsenenä olen ollut jo lähes 10 vuotta. Liityin aikoinaan seuraan, kun aloin tehdä gradua kirkkohistoriaan liittyen 2011. Seuran tapahtumat ja julkaisut ovat tukeneet hyvin kirkkohistoriantutkijan identiteettiäni. Olen myös kirjoittanut artikkelin sekä kirja-arvosteluja SKHS:n vuosikirjoihin. Seuran sihteeriksi ryhtyminen on ollut erittäin mielekäs tehtävä tässä vaiheessa akateemista uraani. Seuran aktiivinen toiminta ja vahvat perinteet kirkkohistorian tutkimuksen vaalijana tarjoavat monia näköaloja myös tulevaisuuteen. Haluan olla kehittämässä seuraa, että jatkossakin mahdollisimman moni kirkkohistoriasta kiinnostunut voisi kokea sen omakseen ja osallistuisi sen toimintaan tavalla tai toisella. Siksi otankin mielelläni vastaan toiveita ja ajatuksia siitä, miten SKHS voisi jatkossa palvella tätä tehtävää entistäkin paremmin. Pidetään yhteyttä!

Uusi kustannusjohtaja Päivi Räisänen-Schröder

Hei kaikille. Olen FT, dos. Päivi Räisänen-Schröder ja SKHS valitsi alkukeväästä 2020 minut uudeksi kustannusjohtajakseen. Väistyvä kustannusjohtaja Anni Suni ehti tuskin ojentaa viestikapulaa eteenpäin, kun jo koronarajoitukset hyökyivät päälle. Toistaiseksi yhteistyö ja työhön perehtyminen onkin tapahtunut pääasiassa virtuaalisesti. SKHS on kuitenkin ollut minulle varsin tuttu, sillä olen työskennellyt vuodesta 2011 tutkijana Helsingin yliopiston kirkkohistorian osastolla ja julkaissut seuran vuosikirjassa artikkeleita ja kirja-arvioita. Elokuun alusta lähtien olen toiminut osastolla uudessa roolissa, kirkkohistorian vakinaisena yliopistonlehtorina.

Olen opiskellut Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa pääaineenani yleistä historiaa ja sivuaineina mm. Suomen ja Skandinavian historiaa sekä yleistä kirjallisuustiedettä. Olen kuitenkin jo varhain solminut kontakteja myös kirkkohistorian puolelle, ja maisterintutkintooni sisältyy myös kirjahistorian opintoja, joista olin valtavan innostunut. Väitöskirjani tein Saksassa, Göttingenin yliopistossa. Kansainvälisen, keski- ja uuden ajan historiaan keskittyneen tutkijakoulun puitteissa pääsin yhdeksi lukukaudeksi tutustumaan myös yhdysvaltalaiseen tutkimus- ja yliopistomaailmaan Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa. Tutkijana olen työskennellyt myös Mainzissa, Tampereella sekä Wiepersdorfin tutkija- ja taiteilijaresidenssissä Saksassa.

Minua kiehtovat erityisesti uskonnon moninainen kutoutuminen ihmisten arkeen ja ajatteluun, vallan merkitys niin historiassa kuin historiankirjoituksessakin, tunteiden historia sekä kirjahistoria. Erityisen lähellä sydäntäni ovat reformaation ja valistuksen väliset vuosisadat sekä erityisesti saksankielinen kulttuurialue, mutta kiinnostavaa tutkittavaa löytyy toki kaikilta aikakausilta ja alueilta! Olen itse tutkinut myös jesuiittojen lähetystyötä Amerikoissa ja Aasiassa 1600–1700-luvuilla sekä Sotkamon kirkkoherran Johan Frosteruksen (1720–1809) kirjoituksia. Suurin osa julkaisuistani käsittelee kuitenkin reformaatiota. Väitöskirjani tein luterilaisen kirkon ja radikaaliin reformaatioon kuuluneiden anabaptistien eli kastajien suhteesta Württembergin herttuakunnassa 1500–1600-luvuilla. Tutkimukseeni kuului paljon mikrohistoriallista arkistoaineiston lähilukua, kun kokosin pienistä palasista eteläsaksalaisten talonpoikien suhtautumistapoja kirkkoon, kruunuun ja sallitun uskonnollisuuden rajoihin.

Ja miksi hain SKHS:n kustannusjohtajaksi ja mitä siltä odotan? Tässä hommassa pääsee konkreettisesti työskentelemään suomenkielisen tiedejulkaisemisen hyväksi ja näkee alusta loppuun, kuinka tutkijan tietokoneelta lähtevästä tiedostosta sukeutuu julkaistu ja tieteellisin kriteerein arvioitu tutkimus, olipa kyseessä sitten elektroninen tai perinteinen painettu kirja. Odotan saavani mahdollisuuksia sekä luovaan akateemiseen ideointiin, monitahoiseen yhteistyöhön että tieteellisesti innostavien julkaisuprojektien edistämiseen.

 

Uusi rahastonhoitaja Kirsi Vikman

Hei kaikki! Olen Kirsi Vikman ja aloitin SKHS:n rahastonhoitajana vuoden 2021 alussa. Hoidan yhdistyksen talouteen liittyviä asioita. Esimerkiksi jäsenmaksuun liittyvissä asioissa voit ottaa minuun yhteyttä.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran jäsenenä olen ollut muutaman vuoden. Teologian opinnot johtivat minut kirkkohistorian mielenkiintoiseen maailmaan. Tein pro gradu -työni keskiaikaisesta 1200-luvun rippikäsikirjasta, ja nyt jatkan tohtorikoulutettavana saman aiheen parissa myöhäiskeskiaikaista rippiä tutkien.

Minua kiinnostavat myös ihmisen kasvu, pedagogiikka ja musiikkikasvatus. Olen aiemmin toiminut yli 20 vuotta pianonsoiton opettajana. Historia on kuitenkin aina ollut lähellä sydäntäni ja nyt pääsen tutkimuksen ja SKHS:n toiminnan kautta sukeltamaan kirkkohistorian kiehtovaan maailmaan.

Vielä ehdit – Taidetta Tampereella!

Joseph Alanen: Kukkien tarves, 1919–1920, öljy kankaalle. Yksityiskokoelma. Kuva: Milla Bergström.

Milla Bergström

Tampereella on toki aina mukava käydä, mutta juuri tänä kesänä kannattaa vierailla Tampereen taidemuseossa. Siellä on esillä suurelle yleisölle ehkä vähemmän tunnetun taiteilijan Joseph Alasen (1885–1920) tuotantoa. Joseph Alanen – Jugend • Kalevala • Tampere tuo näytille kaikkiaan miltei 140 teosta, pääasiassa Alasen omintakeisia Kalevala-aiheisia töitä. Jatka lukemista

(Kirkkohistoriallisten) muutosten aikaa

Tunnelmia Suomen tiedekustantajien liiton opintomatkalta syyskuussa 2019. The Association of Learned & Professional Society Publishers -konferenssi pidettiin Old Windsorissa.

Kahden ja puolen vuoden mittainen pestini Suomen kirkkohistoriallisen seuran sihteerinä päättyy tänä kesänä. Seura jää minun jälkeeni hyviin käsiin. Seuraajakseni on valittu TM Antti Luoma. Lisäksi seura on saanut keväällä uuden kustannusjohtajan. Tehtävään valittiin dos. Päivi Räisänen-Schröder. Uudet toimihenkilöt esittäytyvät tässä blogissa alkusyksystä! Jatka lukemista

Hakuilmoitus: SKHS hakee sihteeriä

HAKUILMOITUS

Suomen kirkkohistoriallinen seura (SKHS) hakee sihteeriä. Sihteeri toimii seuran toiminnanjohtajana ja samalla hallituksen sihteerinä. Tehtävä on sivutoiminen.

SKHS on yksi vanhimmista tieteellisistä seuroista ja ainoa kirkkohistoriaan keskittynyt tieteellinen seura Suomessa. Seuran toiminta kohdistuu tieteelliseen julkaisutyöhön ja kirkkohistorian uusimpia tutkimustuloksia esittelevään toimintaan. Seura julkaisee vuosittain 1–3 tieteellistä monografiaa sekä vuosikirjan. Seura on sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan että Suomen tiedekustantajien liiton jäsen.

Sihteerin tehtäviin kuuluvat hallituksen kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen sekä jäsenkirjanpidosta ja muusta yleisestä hallinnosta huolehtiminen. Lisäksi sihteeri vastaa seuran viestinnästä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta sekä pääosin seuran tapahtumien käytännön järjestelyistä. Sihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan, kustannusjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa.

Työskentely SKHS:n sihteerinä tarjoaa mahdollisuuden tutustua tieteellisen seuran toimintaan, verkostoitua teologisen tiedekunnan ja muiden tieteellisten seurojen piirissä, perehtyä ajankohtaisiin kirkkohistoriallisiin teemoihin ja työskennellä itsenäisesti ja luovasti osana pientä dynaamista yhteisöä. Jatka lukemista

Grönlannin kirkosta Bernhard Clairvauxlaiseen – Kirkkohistoriallista tutkimusta Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä

Ensimmäiset Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät järjestetään 19.–20.3.2020 Tieteiden talolla Helsingissä. Konferenssin työryhmiä on tietoisesti kannustettu monitieteisyyteen, ja sitä monet niistä myös onnistuneesti ovat. Tässä blogissa esitellään suurilta osin kirkkohistorian alalle tai sen tienoille sijoittuvaa sisältöä konferenssin ohjelmasta. Esittely ei ole luonnollisesti täysin kattava, joten erinomaiseen ohjelmakattaukseen kannattaa paneutua itsekin perusteellisesti. Jatka lukemista

Vuosijuhlatunnelmia ja gradupalkinto

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhlaa vietettiin perjantaina 17.1.2020 Helsingissä, teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa. Juhlassa esiteltiin perinteiseen tapaan tuore vuosikirja sekä gradupalkinnon voittaja. Vuosijuhlaesitelmän piti kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä (kuvassa), ja esitelmää oli kuulemassa suuri joukko seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Pyhän Henrikin muistopäivän aatonaattoon sopivasti esitelmän otsikkona oli ”Ikivanhaa ja ultrauutta. Piispa Henrik, Lalli ja kirkkohistorian uudet tuulet”.

Jatka lukemista

Gradupalkinto lukuvuodelta 2017–2018

Suomen kirkkohistoriallisen seuran gradupalkinto lukuvuoden 2017–2018 parhaasta pro gradu -työstä myönnettiin perjantaina 18.1.2019 pidetyssä vuosijuhlassa TM Veera Lupuselle hänen gradustaan otsikolla ”Alakoululaisen Abraham. Raamatun tekstin muokkaaminen viidessätoista uskonnon oppikirjassa”. Lupusen tutkielma on jätetty Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian oppiaineeseen lokakuussa 2017, ja se on arvioitu arvosanalla laudatur. Jatka lukemista